Przedszkole Samorządowe Nr 118
Menu
Strona głowna  /  PROCEDURA COVID -19
PROCEDURA COVID -19

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII COVID-19

w Przedszkolu Samorządowym Nr 118
w Krakowie

 


PODSTAWA PRAWNA:

 

1. Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19

3.Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322)

4.Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
z 02.03.2020 r.   (
Dz. U. 2020 poz. 374)

5.art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz.59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337) Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

6.Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja.

 

CEL PROCEDURY:

Procedury mają na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz podopiecznych, ich rodziców i prawnych opiekunów. Zapobieganie rozprzestrzenieniu się koronawirusa (SARS-COV-2)
w przedszkolu oraz określenie obowiązków i zadań nauczycieli, personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA – ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dyrektor:

1.      Powiadamia telefonicznie rodziców dziecka u którego występuje podejrzenie zachorowania.

2.      Powiadamia odpowiednie organy o podejrzeniu lub zachorowaniu.

Rodzice (opiekunowie prawni):

1.      Zapoznają się z procedurą bezpieczeństwa  i stosują się do zawartych w niej zasad.

2.      Podejmują wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka (kontakt z lekarzem POZ lub z lekarzem oddziału zakaźnego).

3.      Aktualizują numery telefonów, dzięki którym przedszkole może skontaktować się
z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.

4.      Nie przyprowadzają do przedszkola dzieci chorych.

5.      Niezwłocznie informują dyrektora o kontakcie z osobami chorymi.

Nauczyciele:

1.       Zapoznają się z procedurą bezpieczeństwa i bezwzględnie jej przestrzegają.

2.       Informują dyrektora przedszkola oraz rodziców dziecka o podejrzeniu zachorowania oraz kontaktują się z lekarzem POZ lub z lekarzem oddziału zakaźnego.

3.       Zobowiązani są do przeprowadzenia z dziećmi zajęć dotyczących choroby i jej zapobiegania.

4.       Zobowiązani są do przestrzegania zaostrzonego reżimu sanitarnego i dopilnowania w tym zakresie dzieci.

5.       Niezwłocznie informują dyrektora o kontakcie z osobami chorymi.

Personel obsługowy:

1.      Zapoznaje się z procedurą bezpieczeństwa i bezwzględnie jej przestrzega.

2.      Przestrzega narzuconego reżimu sanitarnego.

3.      Niezwłocznie informuje dyrektora o kontakcie z osobami chorymi.

 

 

 

I.                   PRZYGOTOWANIE BUDYNKU I TERENU PRZEDSZKOLA DO OTWARCIA OD 1.09.2021r.

 

1.      Wyposażenie przedszkola w środki higieniczno - sanitarne do bieżącego funkcjonowania przedszkola:

1)      używanie atestowanych płynów do dezynfekcji rąk, urządzeń, zabawek, powierzchni;

2)      stosowanie termometrów bezdotykowych;

3)      organizacja  1 izolatki dla dzieci i pracowników przedszkola.

 

2.  Stosowanie indywidualnych środków ochrony osobistej przez pracowników:

1)      zakup i przydział indywidualnych środków ochrony osobistej tj. maseczki, rękawiczki jednorazowe;

2)      zapoznanie z instrukcją wykorzystania środków indywidualnej ochrony osobistej;

3)      zaopatrzenie miejsc sanitarnych w potrzebne instrukcje.

3. Przygotowanie pomieszczeń i ogrodu przedszkolnego:

1)      oznakowanie pomieszczeń i wywieszenie instrukcji higienicznych dotyczących profilaktyki
COVID-19 i wywieszenie potrzebnych numerów telefonu, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych;

2)      dezynfekcja zabawek i pomieszczeń przedszkola przy użyciu ozonatora i środków dezynfekujących;

3)      usunięcie z pomieszczeń, w których przebywać będą dzieci sprzętów, zabawek i pomocy nie nadających się do dezynfekcji lub skutecznego uprania (np.  pluszaki);

4)      wydzielenie strefy wejścia i wyjścia z budynku (minimalizowanie bezpośrednich kontaktów pomiędzy rodzicami);

5)      przygotowanie stanowiska do dezynfekcji rąk dla osób wchodzących do przedszkola.

 

II.                ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

1.       Rodzice, którzy wyrażą wolę korzystania przez dziecko z usług przedszkola od 1.09.2021r. zobowiązani są wypełnić Oświadczenie i dostarczyć do przedszkola.

2.       Przedszkole jest dostępne dla dzieci w godzinach 6:30 – 17:00.                                                          W trakcie bieżącej pracy odbywa się codzienna dezynfekcja przedszkola.

3.       W budynku przedszkola funkcjonuje 5 grup zbliżonych wiekowo liczących maksymalnie 25 dzieci.

4.       Poszczególne grupy dzieci, w miarę możliwości organizacyjnych, przebywać będą w wyznaczonej
i stałej sali za wyjątkiem godzin porannych i popołudniowych.

5.       Ze względów organizacyjnych założono łączenie oddziałów po dwa w godzinach porannych
i popołudniowych (nie dotyczy sytuacji łączenia grup ze względu na nieobecność nauczyciela lub bardzo niską frekwencję dzieci).

6.       Dzieci do przedszkola przyjmowane będą tylko do godziny 8:30 (za wyjątkiem wcześniej zgłoszonych sytuacji).

7.       W miarę możliwości organizacyjnych do grupy przyporządkowani będą ci sami nauczyciele/opiekunowie (nie dotyczy sytuacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli i pracowników obsługi).

8.       Wyjścia poza teren przedszkola mogą odbywać się w formie spaceru lub wycieczki.

9.       Obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci różnych przedmiotów lub zabawek z domu oraz zabieranie zabawek z przedszkola. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach nauczyciele, pomoce nauczycieli i woźne oddziałowe powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki.

10.   Pomieszczenia przedszkola będą utrzymywane w czystości zgodnie z wytycznymi GIS z użyciem certyfikowanych detergentów lub środków dezynfekujących zgodnie z zaleceniami producenta.

11.   Po dezynfekcji przestrzegany będzie czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

12.   Dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów będzie się odbywało w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu.

13.   Prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych; dezynfekcji pomocy dydaktycznych oraz poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, powierzchni płaskich, parapetów, blatów w salach, szafek, krzeseł; dezynfekcji toalet; wietrzenia.  

14.   Ogranicza się przebywanie osób trzecich na terenie przedszkola. W uzasadnionych przypadkach zdrowe osoby trzecie mogą przebywać z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk oraz wpis na listę osób odwiedzających przedszkole).

15.   Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do częstego mycia rąk wodą z mydłem.

16.   Personel przedszkola powinien zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 metra.

 

III.              ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

 

1.       Rodzice zobowiązani są:

1)      do przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną;

2)      udzielania rzetelnej informacji /udokumentowanej na piśmie w formie oświadczenia/ o braku kontaktu z osobami chorymi na COVID-19 oraz zapoznaniem się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w przedszkolu;

3)      ograniczenia osób upoważnionych do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola;

4)      stosowania reżimu sanitarnego i dystansu społecznego na terenie przedszkola w szczególności podczas przyprowadzania i odbierania dziecka;

5)      udzielania rzetelnej informacji o stanie zdrowia dziecka przy każdorazowym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;

6)      udzielenia aktualnego numeru telefonu, z którym przedszkole ma możliwość szybkiej komunikacji
z rodzicami;

7)      do przyprowadzania i odbierania dzieci wyłącznie we wskazanych godzinach funkcjonowania przedszkola,

2.       do aktualizacji zaświadczeń od lekarzy dotyczących alergii pokarmowych i diet żywieniowych dzieci;

3.       Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z przedszkola powinny być zdrowe.

4.       Rodzice wprowadzają i odbierają dziecko tylko w miejscu wyznaczonym przez przedszkole                        tj. szatnia przedszkola. Po odebraniu dziecka rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia terenu przedszkola.

5.       W obecności rodzica dziecko ma mierzoną temperaturę. W przypadku podwyższonej temperatury /dopuszczalna graniczna 37,5°C/ lub innych objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną np. kaszel, katar dziecko nie będzie mogło zostać w przedszkolu.

6.       Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia w formie pisemnej zgody na mierzenie temperatury dziecka (oświadczenie w załączeniu).

 

IV. ORGANIZACJA PRACY OPIEKUŃCZEJ, WYCHOWAWCZEJ I EDUKACYJNEJ
          W PRZEDSZKOLU

 

1.       Nauczyciele będą pełnić funkcje opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z wymogów sanitarnych /dotyczy to przede wszystkim wykorzystywanych pomocy/.

2.       Nauczyciele mają obowiązek wyjaśnić dzieciom nowe zasady obowiązujące w przedszkolu
i konieczność ich stosowania m.in.:

1) częste i regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po wejściu do sali, przed posiłkiem, po korzystaniu z toalety, po powrocie z ogrodu przedszkolnego zgodnie z instrukcją znajdującą się
w łazienkach, nauczyciele organizują pokaz właściwego mycia rąk, przypominają i dają przykład;

2) unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz zachowanie podstawowych zasad higieny.

3.       Nauczyciele każdorazowo przed wyjściem do ogrodu przypominają dzieciom o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w czasie pandemii (unikanie dotykania oczu, ust, zasłanianie ust
i nosa przy kichaniu czy kasłaniu).

4.       Nauczyciele wspólnie z woźną oddziałową ustalają zasady wietrzenia sal, godziny wyjścia do ogrodu oraz zasady korzystania z dystrybutorów wody.

5.       Jeśli do zajęć w sali lub na powietrzu wykorzystywane są przybory sportowe, to po każdorazowym użyciu będą dezynfekowane.

6.       Nauczyciele zobowiązani są do powiadomienia rodziców w sytuacji wystąpienia u dziecka objawów chorobowych.

7.       Nauczyciele, personel obsługujący przedszkole mogą korzystać z zapewnionych im środków ochrony – maseczek, rękawiczek ochronnych, płynów dezynfekcyjnych. Zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego i ograniczenia kontaktów z innymi pracownikami przedszkola.

8.       W czasie kontaktów z innymi pracownikami zaleca się stosowanie dystansu społecznego min. 1,5 m.

9.       Podczas zajęć przedszkolnych wyznaczony personel obsługi cyklicznie zmywa i dezynfekuje ciągi komunikacyjne, po których poruszają się dzieci wraz z opiekunami.

10.    Nauczyciele kontaktują się z rodzicami za pośrednictwem telefonów lub poczty email. Maksymalnie ograniczają kontakty osobiste, są one jednak dozwolone w sytuacjach ważnych/pilnych lub
w wybranych przypadkach po przeprowadzonej obserwacji pedagogicznej.

 

V. ORGANIZACJA PRACY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

 

1.       Pracownicy obsługi zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego oraz zachowania dystansu społecznego.

2.       Pracownicy dyżurujący w holu przedszkola zobowiązani są do:

a) stosowania środków ochrony osobistej /maseczka ochronna, rękawiczki lub dezynfekcja rąk/;

b) przestrzegania kontroli ilości osób znajdujących się w szatni przedszkola,

c) dokonania pomiaru temperatury dzieciom przy pomocy termometru bezdotykowego;

d) nieprzyjmowanie dzieci z objawami choroby (kaszel, katar, podwyższona temperatura – graniczna 37,5°C);

e) pomocy rodzicowi w przekazaniu dziecka bezpośrednio do nauczyciela danej grupy.

3. Do obowiązków pomocy nauczyciela i woźnych oddziałowych poszczególnych grup należy
w szczególności:

1) pomoc nauczycielowi, szczególnie w czasie wykonywania przez dzieci czynności higienicznych, organizacji zajęć oraz wyjść do ogrodu;

2) systematyczne wietrzenie sal;

3) ograniczenie do minimum kontaktów z innymi pracownikami przedszkola;

4) dezynfekowanie lub czyszczenie z użyciem detergentów przed i po posiłkach blatów stołów
i krzesełek;

5) dezynfekowanie sprzętów w sali, zabawek, mebli, podłóg, klamek, włączników przed rozpoczęciem zajęć grupy lub po zakończeniu zajęć danej grupy;

6) utrzymanie w czystości i dezynfekowanie w dodatkowo przydzielonej powierzchni wg ustalonego harmonogramu;

7) pobieranie i dostarczanie posiłków bezpośrednio przed konsumpcją, nakrywania do posiłku;

8) zgłaszanie złego samopoczucia oraz kontaktu z osobami, u których stwierdzono COVID-19;

9) systematyczne prowadzenie monitoringu wykonywanych czynności.

 

VI. ORGANIZACJA PRACY KUCHNI I ŻYWIENIA

 

1.      Pracownicy zatrudnieni w kuchni zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego oraz zachowywania dystansu społecznego. W przypadku braku możliwości zastosowania dystansu należy używać maseczek ochronnych.

2.      Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi (nie dotyczy sytuacji wydawania posiłków).

3.      Obowiązuje częste mycie rąk lub stosowanie rękawiczek, szczególnie w kontakcie z produktami bez opakowań.

4.      Personel pracujący w kuchni zobowiązany jest do zwracania szczególnej uwagi na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

5.      Naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum
60 °C i wyparzane.

6.      Posiłki dla każdej z grup wydawane są przez pracowników kuchni w okienku lub do windy żywieniowej i przekazywane pracownikom obsługi z zachowaniem wymaganego dystansu. Przygotowane posiłki są przynoszone do sal przez pracowników obsługi.

7.      Pracownik obsługi przedszkola po dokładnym umyciu rąk, zgodnie z instrukcją przystępuje do podania posiłku dzieciom. Po spożyciu przez dzieci posiłków pracownik obsługi przewozi naczynia do zmywalni.

8.      Po zakończonym posiłku dezynfekuje się lub myje z użyciem detergentów używane powierzchnie
i sprzęty – szczególnie blaty stołów, blaty kuchenne, powierzchnie krzeseł, wózki kelnerskie, windę żywieniową.

9.      Proces produkcyjny prowadzony jest z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i zgodnie zasadami opisanymi w dokumentacji HACCP.

10.  Przestrzeganie zasad bezpiecznego odbioru towarów od dostawcy z bezwzględnym przestrzeganiem dezynfekcji opakowań.

11.  Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do kuchni innych pracowników obsługi i nauczycieli. Wszelkie sprawy należy zgłaszać do intendenta.

 

 

VII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI STWIERDZENIA U DZIECKA NIEPOKOJĄCYCH OBJAWÓW CHOROBOWYCH

 

1.       W przypadku zauważenia u dziecka niepokojących objawów, takich jak: podwyższona temperatura, ból głowy, kaszel, wysypka, apatia, należy jak najszybciej zawiadomić rodzica/prawnego opiekuna oraz dyrektora przedszkola.

2.       Rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany odebrać dziecko w trybie natychmiastowym po otrzymaniu informacji o stanie jego zdrowia.

3.       W celu uniknięcia rozprzestrzeniania się objawów chorobowych, do momentu przyjazdu rodzica/prawnego opiekuna lub osób upoważnionych do odbioru, dziecko będzie przebywać
w izolacji. Dziecko będzie w tym czasie pod stałym nadzorem wyznaczonej do tego celu osoby dorosłej. Osoba wyznaczona do sprawowania opieki nad dzieckiem podczas izolacji musi mieć przy sobie telefon komórkowy, w celu sprawnej komunikacji z wychowawcą grupy, dyrektorem przedszkola oraz szybkiego raportowania stanu zdrowia dziecka.

 

VIII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PERSONELU PRZEDSZKOLA

 

1.       Do przedszkola może przychodzić jedynie zdrowa osoba, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

2.       W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Kolejno należy zastosować się do „Procedury Postępowania dla właścicieli/dyrektorów placówek oświatowych
w przypadku zagrożenia epidemiologicznego korona wirusem SARS-Cov-2” opracowaną przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Krakowie.

3.       Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

4.       Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

5.       W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

 

Zaktualizowana Procedura Bezpieczeństwa na czas trwania stanu epidemii COVID-19
w Przedszkolu Samorządowym Nr 118 w Krakowie obowiązuje od dnia 01.09.2021 r.

 


Ostatnia aktualizacja: 2022-03-04
BIP